Catharinakerk in Doetinchem

Home

Bestuur Verhuur Activiteiten Boeken-Curiosa Nieuws Publicaties


Stichting Catharina Cultureel
Postbus 87, 7000 AB Doetinchem


Het doel van de stichting

 • een bijdrage leveren in de exploitatie ten behoeve van het onderhoud van de Catharinakerk aan het Simonsplein en de Driekoningenkapel aan de Gasthuissteeg te Doetinchem
 • alsmede het meer toegankelijk maken van beide kerkgebouwen voor een breder publiek, zulks met inachtneming van het specifieke karakter van de gebouwen en de belangen van de PGD (zie hierna) als hoofdgebruiker.

 • Beide kerkgebouwen zijn rijksmonument en beeldbepalend voor het centrum van Doetinchem. Ze zijn eigendom van de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD).

  Rechtspersoonlijkheid

  De stichting is opgericht in 1988 en is daarmee een zelfstandig rechtspersoon. De stichting heeft geen winstoogmerk. Voor wat betreft de exploitatie is er een samenwerkingsovereenkomst met het College van Kerkrentmeesters van de PGD.

  Samenstelling bestuur

  Zie onder tabblad Bestuur.

  ANBI-status

  De Stichting Catharina Cultureel beschikt over een culturele ANBI-status. Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting.
  Het RSIN/fiscaalnummer ANBI is : 816064209.


  logo Catharina Cultureel, Doetinchem
  Anbi status

  RSIN/fiscaalnr. 816064209

  De stichting tracht haar doel te bereiken

  door het verwerven van fondsen en subsidies die bijdragen aan het opzetten en ondernemen van activiteiten in beide kerkgebouwen die in de ruimste zin van het woord verband houden met het doel van de stichting en daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals het organiseren en aanbieden van:
 • (lunch)concerten
 • herdenkingsconcerten
 • exposities
 • boek- en platenmarkten (maandelijks)
 • brocantemarkt (meermalen per jaar)
 • het wekelijks openstellen van de gebouwen voor bezichtiging en bezoek stiltecentrum
 • het verhuren van ruimten ten behoeve o.a. koorrepetities, concerten, party’s, vergaderingen, beurzen en maatschappelijke activiteiten
 • etcetera
 • Uitvoerende commissies

  De uitvoeringsactiviteiten zijn ondergebracht in vier commissies met elk een coördinator.

 • Commissie Verhuur
 • Commissie Activiteiten
 • Commissie Boeken- en brocantemarkt
 • Commissie Kerkdeuren Open

 • Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers die niet aan de kerkelijke gemeente verbonden hoeven te zijn.

  Beleid 2018 t/m 2023

  Het bestuur heeft in mei 2018 een nieuwe beleidsnotitie geschreven.
  De doelstellingen van de stichting zijn niet veranderd, maar de manier waarop we die doelen willen verwezenlijken wel. Met de nieuwe notitie wil het bestuur het bestaansrecht van de stichting versterken voor het komend decennium.
  De beleidsnotitie heeft als titel meegekregen "Stichting Catharina Cultureel op weg naar 2023". U vindt de beleidsnotitie hier (pdf).

  Vermogen en vermogensbeheer

  Het vermogen van de stichting wordt door de stichting zelf beheerd en is zichtbaar in de jaarlijks opgestelde jaarrekening. Zie hiervoor "de balans en staat van baten en lasten" .
  Een onafhankelijke kascommissie controleert de jaarrekening en doet daar schriftelijk verslag van aan het bestuur.

  Mandatering
  De penningmeester en de boekhoudkundig medewerker zijn gemandateerd om tot een vastgesteld bedrag betalingen te verrichten. Zij zien wederkerig toe op het lopende betalingsverkeer. Betalingen boven dit vastgesteld bedrag worden alleen verricht door de penningmeester na schriftelijke goedkeuring van het bestuur. Elk kwartaal worden de kosten en baten door de penningmeester in de bestuursvergadering verantwoord.

  Jaarlijks vindt er conform gemaakte afspraken overdracht van vermogen plaats naar het College van Kerkrentmeesters ten behoeve van het onderhoud en de instandhouding van de beide historische kerkgebouwen. Zo werd in de periode 2012-2015 substantieel bijgedragen in de kosten ten behoeve van de restauratie van het unieke Flentrop-orgel in de Catharinakerk.

  Daarnaast zijn een aantal voorzieningen in de gebouwen bekostigd die de exploitatiemogelijkheden mogelijk maken en vergroten, zoals een nieuwe dynamische beeld- en geluidinstallatie die (life internet)uitzendingen mogelijk maakt. Er is professionele podiumverlichting geïnstalleerd en er zijn nieuwe expositiepanelen aangeschaft.

  Beloningsbeleid

  Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Uitsluitend werkelijk gemaakte onkosten worden tegen kostprijs vergoed. Er is geen sprake van vacatiegelden.

  Jaarverslag en activiteiten 2021

  Dit jaarverslag van de Stichting Catharina Cultureel geeft een beeld van de activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden.
  De beperkende maatregelen rond de bestrijding van de corona-epidemie leidden er toe dat de gebouwen niet of veel minder dan voorgaande jaren konden worden opengesteld voor publiek en activiteiten.

  Bestuurlijk

 • elke maand is er een bestuursvergadering gehouden, waarvan verslagen/agenda beschikbaar zijn
 • in de vacature van het bestuurslid met PR-taken is nog niet voorzien
 • het bestuur heeft afspraken gemaakt met de burgemeester van Doetinchem en de wethouder Cultuur om jaarlijks samen op te trekken bij de 4-meiherdenking in de stad. Onder auspiciën van de stichting wordt in de Catharinakerk een herdenkingsrequiem uitgevoerd.

 • Uitgevoerde activiteiten
 • in plaats van iedere maand konden er vanwege de coronamaatregelen slechts 5 boekenmarkten worden georganiseerd.
 • de boekenmarkt is geprofessionaliseerd (aanbod is toegankelijker gemaakt)
 • om dezelfde reden werd in maart 2020 de laatste curiosamarkt georganiseerd. De eerstvolgende markt staat gepland in oktober 2022.
 • de kosten die gepaard gaan met de opslag van de grote boekenvoorraad zijn sterk gedaald door het opruimen van een deel van de voorraad.
 • de ruimten/faciliteiten in beide kerkgebouwen zijn minder goed dan voorgaande jaren verhuurd.
 • er is mogelijkheid tot bezichtiging geweest van de gebouwen op elke dinsdag en zaterdag in de periode juli t/m september.
 • het jaarlijkse Zomerprogramma, bestaande uit concerten en exposities kon worden uitgevoerd.
 • de herdenkingsconcerten op 4 mei en het nieuwjaarsconcert konden niet worden uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen.
 • het herdenkingsconcert op 21 maart (bombardement Doetinchem) is wél uitgevoerd.

 • Zomerprogramma 2021
  Gedurende de zomer organiseerde de stichting in juli en augustus weer een prachtig programma dat in het teken stond van Muziek en Beeldende Kunst. Op de dinsdagen was er een lunchconcert in de Catharinakerk en op de vrijdagavonden een zomeravondconcert.
  In de periode 20 juli t/m 27 augustus stonden de deuren van de Catharinakerk op dinsdag, woensdag en zaterdag open voor bezichtiging en bezinning.
  In de Driekoningenkapel exposeerde in juli en augustus elke week een andere beeldend kunstenaar zijn of haar werk.
  Meer inhoudelijke informatie en foto`s over de concerten en exposities kunt u vinden achter het tabblab Activiteiten op deze site.

  Financiële verantwoording

  Het boekjaar 2021 werd met een negatief saldo afgesloten. De reden daarvan is vooral gelegen in het feit dat de coronabeperkende maatregelen de exploitatie van de gebouwen ernstig hebben bemoeilijkt.
  De balans en de staat van baten en lasten, zoals die zijn opgenomen in de Jaarrekening 2021 vindt u hier (pdf).